Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że zostały przywrócone dyżury w BPO

 Porady udzielane są w BPO zgodnie z harmonogramem, telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

Poradnik dłużnika

 Co się dzieje kiedy przestajemy spłacać zobowiązania?

woman 1733891 480Obecnie niemal 2 mln 505 tys. Polek i Polaków nie radzi sobie z terminowym zwrotem posiadanych zobowiązań zarówno kredytowych jak i poza kredytowych. Łączna kwota ich zaległych długów wynosi 62,3 mld zł. Są to zaległe zobowiązania osób prywatnych przekraczające co najmniej 200 zł z 60 dniowym opóźnieniem, m. in.  z tytułu niespłaconych kredytów mieszkaniowych i  konsumpcyjnych,

pożyczek z firm pożyczkowych, rachunków za usługi telekomunikacyjne, telewizję  kablową, prąd, gaz, czynsz, niezapłaconych alimentów, grzywien i kar orzeczonych

przez sądy, czy opłat karnych za jazdę bez biletu.

Każde zaciągnięte zobowiązanie trzeba spłacić. Kiedy przestajemy spłacać  zobowiązania stają się one długami  i  do naszego życia wkracza Komornik.

Egzekucja komornicza to przymus i ostateczność. Dochodzi do niej, gdy mimo wcześniej wydanej przez sąd decyzji, dłużnik nadal nie spłaca swoich zobowiązań.

Należy też wiedzieć co może a czego nie może komornik.

Dłużnik powinien jasno wiedzieć co komornik może zająć a z czego nie powinien przeprowadzać egzekucji.

Zadaniem komornika jest prowadzenie postępowania tak, żeby skutecznie ściągnąć z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Działa na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji oraz w granicach wydanego przez sąd tzw. tytułu wykonawczego. To w granicach tych dwóch dokumentów powinien się poruszać.

Zgodnie z  art. 799 k.p.c. samo złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji będzie skutkowało prowadzeniem egzekucji przez komornika według wszystkich dopuszczalnych sposobów z jednym wyjątkiem – egzekucja z nieruchomości będzie możliwa tylko na odpowiedni wniosek wierzyciela.

Mając tytuł wykonawczy, komornik przede wszystkim ma prawo wejść do mieszkania. Trzeba go wpuścić, ponieważ nakazuje to rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Jeśli nie wpuścisz komornika, wróci z policją, a ta może nawet wyważyć drzwi, aby umożliwić komornikowi przeprowadzenie egzekucji. Komornik może zarządzić przymusowe otwarcie i przeszukanie mieszkania. Ma też prawo zastosowania środków przymusu bezpośredniego, jeśli stawiasz czynny lub bierny opór. Komornik może zająć  przedmioty należące do dłużnika, lub te, którymi dłużnik włada. Zdarza się jednak, że dłużnik mieszka np. u swoich rodziców i wówczas komornik zechce zająć również rzecz, która do dłużnika nie należy. W takiej sytuacji, trzeba się upomnieć, żeby zaznaczył to w protokole zajęcia, iż dana rzecz jest rodziców - nie moja!. Jeśli komornik nie chce tego zrobić, ponieważ uważa, że przedmiot jest we władaniu dłużnika, można o ten przedmiot zawalczyć w sądzie, udowadniając tam, że dana rzecz do dłużnika nie należy i w związku z tym nie podlega egzekucji. Trzeba więc będzie złożyć powództwo (przeciwegzekucyjne) do Sądu o zwolnienie zajętej rzeczy spod egzekucji komornika!. Pozwu nie składa się w tym wypadku przeciwko komornikowi, tylko przeciwko wierzycielowi i to jest bardzo ważne. Błędnie zaadresowany pozew może być bezskuteczny.

Komornik może cię ukarać grzywną, jeśli: nie poinformujesz go o aktualnym miejscu zamieszkania, nie poinformujesz go o zmianie pracy, bez uzasadnienia odmówisz złożenia mu wyjaśnień i nie udzielisz informacji, których będzie potrzebował w trakcie egzekucji i nie opuścisz miejsca postępowania egzekucyjnego, chociaż wyda ci takie polecenie. Poza tym może dać ci upomnienie, jeśli w czasie postępowania egzekucyjnego będziesz zachowywał się niewłaściwie, utrudniając jego czynności.

Egzekucja komornicza obejmuje rzeczy należące wyłącznie do dłużnika. Komornikowi nie wolno jednak np. zająć narzędzi niezbędnych dłużnikowi do pracy zarobkowej (wyjątkiem są tu pojazdy mechaniczne), tak zwanych przedmiotów urządzenia domowego, czyli np. pościeli i ubrań, czy przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych.

O tym ile komornik może zająć z Twojego wynagrodzenia, emerytury, renty już w następnym artykule z cyklu Poradnik Dłużnika.

                                                                                                Ewelina Młynarczyk