Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że zostały przywrócone dyżury w BPO

 Porady udzielane są w BPO zgodnie z harmonogramem, telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

 

no money 2070384 1280

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

UWAGI NA TEMAT WNIOSKU ORAZ POSTĘPOWANIA

 

ALEKSANDRA BÓR - APOSTOLU

[wersja pdf]

 

PODSTAWA PRAWNA

1. USTAWA Z DNIA 28 LUTEGO 2003 R.  PRAWO UPADŁOŚCIOWE

V-POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

Znowelizowane przepisy nie wprowadzają automatyzmu w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej – postępowanie to nadal pozostaje postępowaniem sądowym. Każdorazowo konsument musi spełnić szereg przesłanek, które podlegają indywidualnej ocenie przez rozpatrujący wniosek sąd.

Znajomość podstawowych przepisów, konsekwencji prawnych i majątkowych związanych z tym postępowaniem, pomoże w podjęciu świadomej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Poprawnie przygotowany i pozbawiony braków formalnych wniosek pozwala zaoszczędzić czas zarówno zainteresowanemu jak i sądowi.

Czym jest upadłość konsumencka ?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.)

Cele upadłości :

 • oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić,
 • windykację (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

 

 

Czym jest stan niewypłacalności ?

Art.  11.  [Niewypłacalność] 1.  Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

1a.  Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące

W STOSUNKU DO KONSUMENTÓW USTAWA NIE WPRWADZA TERMINU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOSCI

 

Funkcja oddłużeniowa

Upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie konsumenta z długów. Prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty.

Możliwe jest również, w wyjątkowych sytuacjach, oddłużenie konsumenta bez wykonywania planu spłaty. W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów.

Funkcja windykacyjna

 Do wszczęcia postępowania dojdzie tylko w sytuacji, w której konsument faktycznie nie może zapłacić należności w stosunku do swoich wierzycieli.

 • jedno postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku i spłatę wierzytelności zamiast wielu postępowań egzekucyjnych;
 • nad przebiegiem czuwa Syndyk i Sędzia Komisarz ;
 • wierzyciele mogą odzyskać część swoich należności

 

 

Kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe zawsze jest wszczynane na wniosek :

 1. na wniosek konsumenta.
 2. na wniosek wierzyciela – przy czym, wniosek może złożyć każdy wierzyciel, także gdy jest jedynym wierzycielem dłużnika

 

Kim jest konsument :

osoba fizyczna, która:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej lub
 • przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej – liczy się chwila utraty statusu wspólnika a nie data wykreślenia z rejestru;
 • prowadzi gospodarstwo rolne a nie prowadzi innej działalności gosp.

Wniosku o ogłoszenie konsumenckiej nie może złożyć:

 • Osoba prawna
 • Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 • wspólnik spółki osobowej (np.: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej);
 • fundacja; stowarzyszenie;
 • łącznie małżeństwo (może za to złożyć osobno każdy z małżonków, jeżeli spełnia powyższe kryteria);
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą – choćby niezarejestrowaną.
 • spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy - w okresie roku od dnia śmierci
 • Osoba fizyczna niezwłocznie po wykreśleniu z CEiDG- dyskusyjne

 

JAKIE ZOBOWIĄZANIA KONSUMENTA NIE PODLEGAJĄ UMORZENIU

 art. 491

 1. ALIMENTY
 2. ODSZKODOWANIA ZA WYWOŁANE CHOROBĄ, NIEZDOLNSCIĄ DO PRACY, KALECTWA, ŚMIERCI;
 3. KARY GZRWYNY NAŁOŻONE PRZED SĄD;
 4. OBOWIAZEK NAPRAWIENIA SZKODY ZASĄDZONY OD KONSUMENTA W PRAWOMOCNYM WYROKU KARNYM;
 5. OBOWIAZEK ZADOŚĆUCZYNIA ZA KRZWYDĘ ZASĄDZONY OD KONSUMENTA W PRAWMOCNYM WYROKU KARNYM;
 6. ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE WYNIKAJACE Z PRAWOMOCNYCH ORZECZEŃ SĄDOWYCH – NAWIĄZKA I ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ORZECZONE JAKO ŚRODEK KARNY LUB PROBACYJNY;
 7. ZOBOWIĄZANIA DO NAPRAWIENIA SZKODY WYNIKAJĄCEJ Z PRZESTĘPSTWA/WYKROCZENIA – STWIERDZONE PRAWOMOCNYM WYROKIEM

WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH KONSUMENT UMYŚLNIE NIE UJAWNIŁ WE WNIOSKU

 

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka niesie za sobą bardzo istotne konsekwencje. Jeżeli sąd ogłosi upadłość należy pamiętać o najistotniejszych z nich:

 • po ogłoszeniu upadłość cały majątek wchodzi do masy upadłości ;
 • majątkiem zarządza syndyk ;
 • majątek ulega likwidacji – sprzedaży - włącznie z nieruchomością przeznaczoną do zamieszkiwania ;
 • z chwilą postanowienia o ogłoszeniu upadłości zostają umorzone postępowania egzekucyjne, które toczą się przeciwko dłużnikowi;
 • w postępowaniu sadowym  w miejsce dłużnika wstępuje syndyk
  - wraz z ogłoszeniem upadłości wymagalne (natychmiastowo płatne) stają się wszelkie (zarówno pieniężne, jak i niepieniężne) zobowiązania konsumenta – np.: kredyt wzięty „na raty”, będzie natychmiastowo wymagalny w pełnej wysokości;
  - O upadłości Sąd zawiadamia Urząd Skarbowy i ZUS

 

WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

 • Należy złożyć na urzędowym formularzu;
 • Składa się do sądu rejonowego, wydział gospodarczy;
 • Opłata 30 zł;
 • Dłużnik może uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych albo dostać pełnomocnika z urzędu;

 

ELEMENTY WNIOSKU :

 1. Dane osobowe
 2. Wykaz majątku dłużnika
  - składniki majątku
  - wartość majątku (szacunkowa)
  - miejsce położenia majątku
 1. Wierzytelności dłużnika
  - względem banków
  - względem innych podmiotów
 1. Uzasadnienie wniosku;
 2. Oświadczenie o braku przesłanek negatywnych
 3. Załączniki

 

UZASADNIENIE WNIOSKU :

 • opis okoliczności powinien być zwięzły i rzeczowy a przedstawione dokumenty powinny dotyczyć tylko zdarzeń opisanych we wniosku;
 •  konsument powinien podać wszystkie okoliczności i przedstawić wszystkie dokumenty, nawet jeśli w jego ocenie świadczą na jego niekorzyść. Ich późniejsze ujawnienie, może spowodować negatywne dla konsumenta konsekwencje – umorzenie postępowania upadłościowego, bez szans na oddłużenie, a w niektórych wypadkach odpowiedzialność karną.

 

PRZESŁANKI NEGATYWNE WNIOSKU

Art. 4914. 

1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

 1. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
 2. ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120,
 3. dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 4. czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

4. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi

 

RODZAJE WINY

 • UMYŚLNA
 • NIEUMYŚLNA
 • RAŻĄCE NIEDBALSTWO

 

WINA UMYŚLNA

 • CELOWE ZACIĄGANIE PRZEZ DŁUŻNIKA KOLEJNYCYCH ZOBOWOWIĄZAŃ BEZ ZAMIARU SPŁATY POPRZEDNICH I BIEŻĄCYCH ;
 • DZIAŁANIE Z POKRZYWDZENIEM WIERZYCIELI;

 

RAŻĄCE NIEDBALSTWO :

 • LEKKOMYŚLNE ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ
 • NISKA ŚWIADOMOŚĆ PRAWNA I EKONOMICZNA
 • CHOROBA
 • BRAK ŚWIADOMOSCI W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW SPŁATY ZOBOWIAZAŃ

 

WINA NIEUMYŚLNA

 • NABYCIE DŁUGÓW W SPADKU
 • NIEZŁOŻENIE OŚWIADZCENIA O ODRZUCENIU SPADKU W TERMINIE – NABYCIE WPROST A PO SIERPNIU 2015 R. NABYCIE Z DOBRODZIEJSTEM INWENTARZA

 

Etapy postępowania

Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem sądowym, które wymaga rzetelnego i kompletnego wniosku oraz załączenia szeregu dokumentów.

Warto zadbać o ich przygotowanie na wcześniejszym etapie.

Złożenie wniosku do Sądu – badanie formalne wniosku

ODRZUCENIE albo ZWROT wniosku

Sąd odrzuci albo zwróci wniosek jeżeli obarczony jest brakami formalnymi  albo z innych przyczyn jest niedopuszczalny.

- Niedopuszczalny – złożony przez podmiot nieuprawniony np. małżonkowie łącznie

Od zarządzenia o zwrocie wniosku oraz od postanowienia o odrzuceniu wniosku, przysługuje zażalenie w terminie 7 dni .

 

BRAKI FORMALNE WNIOSKU :

1. Nie wypełnienie wszystkich pól we wniosku np. niezostanie przez dłużnika wskazana data płatności zobowiązania;

2. Wniosek niezostanie należycie opłacony kwotą 30 zł a dłużnik nie składał wniosku o zwolnienie od kosztów postępowania w całości;

SKUTKI :

Sąd wzywa do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni.

Nadanie przesyłki listem poleconym w placówce Poczty Polskiej nawet 7 dnia jest zachowaniem terminu.

UWAGA :

Nadanie pisma do Sądu kurierem nie powoduje zachowania terminu. Termin wtedy jest liczony od dnia wpływu przesyłki do Sądu

Gdy wniosek o ogłoszenie upadłości składa w imieniu dłużnika profesjonalny pełnomocnik Sąd nie wzywa do uzupełnienia braków tylko wniosek od razu zwraca.

Wniosek ponownie, poprawnie złożony w terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki wywołuje skutki od daty pierwotnego wniesienia.

UWAGA : Tylko jeden raz z tej samej przyczyny

 

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

 1. POSTANOWIENIE JEST WYDAWANE PO PRZEPROWADZENIU ROZPRAWY
 2. SĄD WZYWA NA OGÓŁ WNIOSKODAWCĘ DO STAWIENNICTWA
 3. PRZEPROWADZA DOWÓD Z PRZESŁUCHANIA WNIOSKODAWCY NA OKOLICZNOŚĆ MAJĄTKU DŁUŻNIKA, PRZYCZYN NIEWYPŁACALNOŚCI, MOŻLIWOŚCI SPŁATY ZADŁUŻENIA

POSTANOWIENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI:

 1. SĄD OGŁASZA UPADŁOSĆ DŁUŻNIKA
 2. WYZNACZA SYNDYKA – OD DNIA OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI. SYNDYK ZARZĄDZA MAJĄTKIEM UPADŁEGO
 3. WYZNACZA SĘDZIEGO KOMISARZA – SĘDZIA KOMISARZ ZATWIERDZA CZYNNOŚCI SYNDYKA ;
 4. W MSiG JEST PUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O UPADŁOSCI DŁUŻNIKA I WEZWANIE DO WIERZYCIELI DO ZGŁASZANIA WIERZYTELOŚCI

 

POSTANOWIENIE O ODDALENIU WNIOSKU:

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli zajdzie którakolwiek z negatywnych przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Od postanowienia o oddaleniu wniosku, przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia o oddaleniu wniosku

UWAGA :

Zgodnie z ogólnymi regułami postępowania cywilnego Sąd nie doręcza odpisów postanowień i wyroków  z urzędu

NIEWYPŁACALNOŚĆ MAŁŻONKOW:

Zasady oddłużania w upadłości konsumenckiej dla małżonków oparte są na czterech podstawowych zasadach:

 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej małżonka skutkuje ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej i powstaniem rozdzielności majątkowej między małżonkami, 
 • cały majątek wspólny małżeński wchodzi do Masy Upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, 
 • umowy majątkowe małżeńskie zawarte przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej są bezskuteczne wobec wierzycieli, 
 • małżonkowie będący niewypłacalnymi dłużnikami mogą złożyć osobno wnioski o ogłoszenie ich upadłości konsumenckiej wraz z wnioskiem o połączenie obu spraw do łącznego rozpoznania.

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?

Konieczne staje się złożenie odrębnych wniosków o upadłość konsumencką dla każdego małżonka wraz z wnioskiem o połączenie obu postępowań do łącznego rozpoznania przez sąd. Wydaje się to konieczne z uwagi na fakt, że oddłużenie jednego z małżonków nie będzie skutkowało tym samym dla małżonka, który wniosku nie złożył. Wierzyciele będą mogli bez ograniczeń dochodzić swoich roszczeń od biernego małżonka, w wysokości całego długu obciążającego wcześniej obu małżonków współdłużników. Bierny małżonek nie odnosi korzyści z oddłużenia współmałżonka. 

 

ETAPY POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO :

 1. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI ;
 2. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WŁAŚCIWE;
 3. PLAN SPŁATY WIERZYCEILI;
 4. ODDŁUŻENIE;

 

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE – WŁAŚCIWE

Początek: ogłoszenie upadłości. 

Koniec: wykonanie ostatecznego planu podziału Masy Upadłości (spłata wierzycieli ze spieniężonego majątku dłużnika oraz jego skumulowanych dochodów) albo zatwierdzenie Listy Wierzytelności (ustalenie kompletnej listy wierzycieli), jeżeli dłużnik nie posiadał żadnego majątku. 

Przedmiot postępowania: w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd powołuje syndyka oraz wyznacza sędziego-komisarza;  ustalenie składu i wartości Masy Upadłości (majątku upadłego i jego dochodów), ustalenie Listy Wierzytelności, spieniężenie majątku upadłego (jeżeli istnieje) i podział sumy między wierzycieli. Sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Uwagi: Na tym etapie jest możliwe zawarcie układu z wierzycielami. Jeżeli upadły nie posiada majątku, który wszedłby do Masy Upadłości likwidacji się nie przeprowadza.

 

PLAN SPŁATY WIERZYCIELI :

Początek: sąd z urzędu wydaje postanowienie o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli zaraz po zakończeniu postępowania upadłościowego (nie jest konieczny wniosek upadłego).

Koniec: wykonanie Planu Spłaty Wierzycieli. 

Przedmiot postępowania: Plan Spłaty Wierzycieli polega na dobrowolnej regularnej ratalnej spłacie wierzycieli (oczywiście częściowej) przez okres maksymalnie 3 lat. Sąd określa także jaka część zobowiązań upadłego, po wykonaniu Planu,  zostanie umorzona (oddłużenie). Powołanie syndyka wygasa z mocy prawa – nadzór nad wykonywaniem Planu należy do wierzycieli i sądu. Jest to drugi najważniejszy element - zaraz po ogłoszeniu upadłości - całego postępowania upadłościowego. 

 

UWAGA !!!!!

Sąd nie ustala Planu Spłaty Wierzycieli i pomija ten etap,  jeżeli osobista sytuacja  upadłego  w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach Planu. Oddłużenie następuje zatem bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz wierzycieli w ramach takiego Planu.

 

OBOWIĄZEK UPADŁEGO

Upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego

ODDŁUŻENIE :

Przedmiot: postanowienie sądu o umorzeniu niewykonanych w postępowaniu upadłościowym (niezaspokojonych) zobowiązań wydane z urzędu (nie jest konieczny wniosek upadłego). Postanowienie sądu o umorzeniu jedynie wykonuje wcześniejsze postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, w którym już wcześniej ustalono kwotę umorzenia zobowiązań. 

 

ODDŁUŻENIE :

Kiedy?  oddłużenie może nastąpić w trzech różnych okolicznościach w zależności od sytuacji finansowej dłużnika : 

 1. po wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli przez upadłego, 
 2. po wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, gdy sąd nie ustala Planu Spłaty Wierzycieli, bo osobista sytuacja upadłego w sposób oczywisty wskazuje , że nie byłby on zdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach Planu. 
 3. po uchyleniu Planu Spłaty Wierzycieli, jeżeli upadły trwale utracił możliwość wykonywania Planu na skutek okoliczności niezależnych od niego.

 

SKŁADNIKI MAJĄTKOWE NIE WCHODZĄCE DO MASY UPADŁOŚCI :

Nie wchodzą do masy upadłości ( a więc nie wymagają procedury wyłączenia z masy upadłości) na podstawie art. 829 – 835 KPC w zw. z art. 63 ust 1 Pr.U. z zw. z art. 491² Pr.U. i powinny być pozostawione dłużnikowi do swobodnej dyspozycji między innymi:

 1. Przedmioty urządzenia domowego , pościel , bielizna i ubranie codzienne , niezbędne dla dłużnika i będących na utrzymaniu członków jego rodziny , a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu.
 2. Narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych.
 3. U dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę –  pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
 4. Przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku , które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają wartość użytkową;
 5. Sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;
 6. Sumy przeznaczone przez Skarb Państwa na specjalne cele ( w szczególności stypendia, wsparcia, świadczenie w ramach programu „500 plus”);
 7. Świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w określonych granicach;
 8. Świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z 12.3.2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.  163 ze zm.);
 9. Wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w ograniczonym zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy ( zasadniczo 50%, przy czym pozostawiona dłużnikowi musi zostać kwota wolna od potrąceń równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę);
 10. ww.   stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń  powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania;
 11. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach;
 12. W przypadku rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i rent zasądzonych przez sąd ustalonych umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz co do świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin;
 13. Świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej [Dz.U. 2015 poz. 2276]