Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że zostały przywrócone dyżury w BPO

 Porady udzielane są w BPO zgodnie z harmonogramem, telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

BPO AL. Wojska Polskiego 63 - wrzesień 2019

 

HARMONOGRAM PORAD

WRZESIEŃ 2019 r. CZWARTEK

SZCZECIN, AL. WOJSKA POLSKIEGO 63

Wejście od ul. Piłsudskiego IV p. winda;  Sektor 3; pokój 4/32 na wprost windy; godz. 16.00 – 18.20

DATA SPECJALISTA / DORADCA ZAKRES PORAD
05.09.2019 PRAWNY

Forma w jakiej będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna :

• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
• o przysługujących jej uprawnieniach lub
• o spoczywających na niej obowiązkach
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach:

 • urzędowych,
 • świadczeń socjalnych (zasiłki, renty, emerytury)
 • opieki medycznej i niepełnosprawności,
 • problemów w pracy,
 • zagadnień własności, roszczeń majątkowych, podatków,
 • zadłużeń, pożyczek, kredytów, upadłości konsumenckiej,
 • związanych z przestępczością, resocjalizacją i adaptacją społeczną.
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym
 • Pomoc w sporządzeniu wniosku o upadłość konsumencką osoby fizycznej.
 • Udostępnianie wzorów pism
12.09.2019 MIESZKANIOWY

Poradnictwo realizowane jest m.in. poprzez  udzielanie informacji:

 • kto i kiedy może ubiegać się o wynajęcie mieszkania
 • gdzie i jakie dokumenty należy złożyć
 • procedura rozpatrywania złożonych wniosków
 • jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o  wynajęcie mieszkania
 • problemy związane z zaległościami w opłacaniu czynszu - jak je rozwiązać
19.09.2019 ZAWODOWY

Poradnictwo realizowane jest poprzez:

 • udzielanie informacji o instytucjach rynku pracy właściwych do załatwienia sprawy zgłaszanej przez klienta
 • pomoc  w określeniu  możliwości zawodowych
 • pomoc w rozpoznaniu posiadanych umiejętności przy doborze ofert pracy
 • wzmocnienie  pozytywnej motywacji w kierunku rozwoju zawodowego
 • pomoc w samodzielnym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych: życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego
 • przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
26.09.2019 SOCJALNY

Poradnictwo realizowane jest m.in. poprzez udzielanie informacji o:

 • obowiązujących przepisach z zakresu pomocy społecznej ;
 • przyznawaniu form wsparcia (świadczeń pieniężnych i
 • niepieniężnych osobom potrzebującym pomocy)
 • o instytucjach właściwych do podejmowania działań  na rzecz osób  i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej

 Poradnictwo rodzinne obejmuje m.in. zagadnienia:

 • funkcjonowania rodziny, w tym m.in. problemy związane z opieką nad osobą niepełnosprawną, niezaradną życiowo, starszą.