Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że zostały przywrócone dyżury w BPO

 Porady udzielane są w BPO zgodnie z harmonogramem, telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

Zakres porad

Świadczymy bezpłatne poradnictwo i doradztwo prawne i obywatelskie polegające na informowaniu mieszkańców Szczecina o przysługujących im prawach i spoczywających na nich obowiązkach, istotnych dla rozwiązania ich problemu oraz udzielaniu pomocy w wyborze optymalnego rozwiązania, w szczególności w zakresie:

 • procedur i spraw urzędowych,
 • świadczeń socjalnych (zasiłki, renty, emerytury),
 • spraw mieszkaniowych,
 • opieki medycznej i niepełnosprawności,
 • trudnych spraw rodzinnych,
 • problemów w pracy,
 • spraw konsumenckich,

Poradnictwo prawne obejmuje swym zakresem wsparcie merytoryczne z zakresu: prawa cywilnego (w tym spadkowego), prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, postępowania cywilnego (w tym egzekucyjnego), postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa spółdzielczego, prawa pracy . Poradnictwo zorganizowane jest w formie indywidualnych konsultacji osób potrzebujących wsparcia z prawnikiem. W ramach poradnictwa udzielana jest pomoc prawna w formie porad ustnych. Konsultacja obejmuje zapoznanie się z dokumentacją sprawy, jej analizę oraz propozycję sposobu postępowania, omówienie możliwości podjęcia określonych czynności, wskazanie konsekwencji określonego postępowania.
Udzielanie porad odbywa się z wykorzystaniem aktualizowanej na bieżąco i dostępnej on – line bazy zgodnie z aktualnym stanem prawnym, stanowiskiem doktryny i orzecznictwa.
Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym umówieniu osobistym, telefonicznym lub mailowym w warunkach zapewniających dyskrecję oraz przy zachowaniu najwyższych standardów co do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje swym zakresem opracowanie i przekazanie zgłaszającym się klientom, rzetelnych, skonkretyzowanych i zindywidualizowanych zestawów informacji o różnych możliwościach rozwiązania problemu i o związanych z nimi konsekwencjami. Wspieranie klientów z poszanowaniem samodzielności w podejmowaniu decyzji dokonywania wyboru sposobu postępowania oraz, w razie potrzeby, sporządzanie wspólnie planu działania i pomocy w jego realizowaniu.

SPECJALISTA / DORADCA ZAKRES PORAD I INFORMACJI
DORADCA PRAWNY

Forma w jakiej będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna :

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
 • o przysługujących jej uprawnieniach lub
 • o spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach:
 • urzędowych
 • świadczeń socjalnych (zasiłki, renty, emerytury)
 • opieki medycznej i niepełnosprawności,
 • problemów w pracy,
 • zagadnień własności, roszczeń majątkowych, podatków,
 • zadłużeń, pożyczek, kredytów, upadłości konsumenckiej,
 • związanych z przestępczością, resocjalizacją i adaptacją społeczną.
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, 
  radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym
 • Pomoc w sporządzeniu wniosku o upadłość konsumencką osoby fizycznej.
 • Udostępnianie wzorów pism
Porady prawne odbywają się zgodnie z harmonogramem  po uprzednim umówieniu  się na poradę.
DORADCA ZAWODOWY

Poradnictwo realizowane jest poprzez:

 • udzielanie informacji o instytucjach rynku pracy właściwych do załatwienia sprawy zgłaszanej przez klienta
 • pomoc  w określeniu  możliwości zawodowych
 • pomoc w rozpoznaniu posiadanych umiejętności przy doborze ofert pracy
 • wzmocnienie  pozytywnej motywacji w kierunku rozwoju zawodowego
 • pomoc w samodzielnym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych: życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego
 • przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
DORADCA /
PEDAGOG PRACY SOCJALNEJ

Poradnictwo realizowane jest m.in. poprzez udzielanie informacji o:

 • obowiązujących przepisach z zakresu pomocy społecznej ;
 • przyznawaniu form wsparcia (świadczeń pieniężnych i niepieniężnych osobom potrzebującym pomocy)
 • o instytucjach właściwych do podejmowania działań  na rzecz osób  i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej 
Poradnictwo rodzinne obejmuje m.in. zagadnienia  funkcjonowania rodziny, w tym m.in. problemy związane z opieką nad osobą niepełnosprawną, niezaradną życiowo, starszą.

DORADCA

mieszkania komunalne

Poradnictwo realizowane jest m.in. poprzez udzielanie informacji:

 • kto i kiedy może ubiegać się o wynajęcie mieszkania
 • gdzie i jakie dokumenty należy złożyć
 • procedura rozpatrywania złożonych wniosków
 • jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o  wynajęcie mieszkania
 • problemy związane z zaległościami w opłacaniu czynszu - jak je rozwiązać
 • kto może ubiegać się o obniżkę czynszu
 • czy można dokonać zamiany z osobą zainteresowaną w zamian za spłatę długu
 • kiedy można skorzystać  z programu „Odpracuj dług”
 • kiedy i komu przysługuje zamiana z urzędu na inny lokal
DORADCA OBYWATELSKI

Porada obywatelska polega na:

 • wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu,
 • przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji,
  wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji,
 • w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania

Informacja obywatelska polega na:

 • wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy,
 • wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć,
 • wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta.