Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że zostały przywrócone dyżury w BPO

 Porady udzielane są w BPO zgodnie z harmonogramem, telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

Zasady poradnictwa

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej nasi prawnicy pomogą Ci w:

 • sformułowaniu pism,
 • zrozumieniu treści przepisów,
 • zrozumieniu treści prawnych w korespondencji i dokumentach,

Przygotują dla Ciebie:

 • wzory pism,
 • broszury,
 • ulotki,
 • informacje związane z problemem,

Wskażą adresy innych organizacji i instytucji pomocnych i właściwych w rozwiązaniu Twojego problemu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach mieszkaniowych, nasi doradcy wskażą:

 • jaka instytucja jest właściwa do załatwienia Twojej sprawy
 • jakie formalności są wymagane
 • jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o mieszkanie
 • jak długo oczekuje się na mieszkanie
 • gdzie i jakie dokumenty należy złożyć
 • Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków
 • problemy związane z zaległościami w opłacaniu czynszu - jak je rozwiązać
 • zasady przyznawania mieszkań z zasobów gminy
 • kto może ubiegać się o mieszkanie - komu przysługuje mieszkanie socjalne

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach środowiskowych i instytucjonalnych - nasi doradcy ustalą czy przysługują Ci świadczenia, wskażą jakie formy pomocy Ci przysługują i jakie procedury obowiązują w niżej wymienionych formach pomocy:

Pomoc środowiskowa i instytucjonalna - świadczenia pieniężne:

 • Zasiłek stały
 • Zasiłek okresowy
 • Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 • Zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego
 • Pomoc na usamodzielnienie
 • Integracja uchodźców

Pomoc środowiskowa i instytucjonalna - świadczenia niepieniężne:

 • Praca socjalna
 • Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 • Sprawienie pogrzebu
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Pomoc w formie schronienia
 • Indywidualny program wychodzenia z bezdomności
 • Pomoc w formie gorącego posiłku
 • Przyznanie usług opiekuńczych
 • Przyznanie usług świadczonych w ośrodkach wsparcia
 • Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych
 • Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym
 • Skierowanie do domu pomocy społecznej
 • Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
 • Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
 • Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej