Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że zostały przywrócone dyżury w BPO

 Porady udzielane są w BPO zgodnie z harmonogramem, telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

Umów się na poradę

W celu umówienia się na poradę prosimy o wypełnienie formularza, podanie adresu e-mail oraz krótkiego opisu problemu. W odpowiedzi poinformujemy Państwa o proponowanym terminie wizyty w naszym biurze.

Wysyłając zapytanie oświadczasz jednocześnie, że zapoznałeś się i akceptujesz nasz regulamin

Uwaga! Pola oznaczone * są wymagane.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych, na rzecz których świadczone są usługi nieodpłatnych porad obywatelskich i prawnych jest Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 113/04, Tel. 695603421

2. W Biurze Porad Obywatelskich (i punktach biura porad obywatelskich w Szczecinie), dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania publicznego, Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w celu realizacji umowy  z Gminą Miasto Szczecin, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Dane osobowe pozyskane są od osób uprawnionych – mieszkańców Szczecina – klientów Biura Porad Obywatelskich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Dane osobowe klientów będą przechowywane do czasu końcowego rozliczenia dofinansowania przez Gminę Miasto Szczecin.

5. Dokumentacja projektu, będzie archiwizowana i przechowywana po zakończeniu projektu przez okres kolejnych 5 lat w siedzibie Stowarzyszenia.

6. Osoba uprawniona posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. *

7. Osoba uprawniona ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

8. Podanie danych osobowych jest fakultatywne. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkuje ograniczeniem realizacji celu przetwarzania.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i umowy.

 

* na zasadach określonych w RODO, z uwzględnieniem praw i obowiązków administratora danych osobowych wynikających z przepisów prawa.