Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

MISJA

Misją Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego przysługujących jego członkom praw, a także obowiązków, działania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji .

CELE

● Działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji    życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

●  Działalność charytatywna

● Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej

●  Ochrona i promocja zdrowia

●  Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób wymagających szczególnej troski

●  Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

●  Upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

●  Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

●  Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych

●  Nauka, edukacja i wychowanie

●  Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

●  Działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych

●  Działalność w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym

●  Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka, działań wspomagających rozwój demokracji

●  Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych

  Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami

●  Promocja i organizacja wolontariatu

●  Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo  organizacje pozarządowe, związki zawodowe oraz podmioty działające na rzecz pożytku publicznego i wolontariatu

●  Poradnictwo obywatelskie i doradztwo psychospołeczne

●  Współpracę z organizacjami międzynarodowymi w zakresie obrony interesów pracowników i respektowania praw człowieka